Chú-chí: Iau-kiû chheng-ho͘ Tâi-oân khiok m̄-sī “Chinese Taipei”( Tiong-hôa Tāi-pak )!

投稿日 :2017年1月20日

Chú-chí: Iau-kiû chheng-ho͘  Tâi-oân khiok m̄-sī “Chinese Taipei”( Tiong-hôa Tāi-pak )!

Pe̍h-ōe-jī

Thê-chhut tùi-siōng : IOC Kok-chè O-lín-phí-khù Úi-goân-hōe

Chú-chí: Iau-kiû chheng-ho͘ Tâi-oân khiok m̄-sī “Chinese Taipei”( Tiong-hôa Tāi-pak )!

Í Ò-ūn-hōe ūi siú ê kok-chè pí-sài chóng-sī kā “Tâi-oân”chheng-ho͘ chò “Chinese Taipei”. “Chinese Taipei”chit-ê miâ-chheng sī in-ūi Tiong-kok chèng-hú ngē kóng “Tâi-oân sī Tiong-kok ê chi̍t-pō͘-hūn” ê chèng-tī ap-le̍k hā só͘ sán-seng ê. Tiong-kok chèng-hú kā chèng-tī būn-tê lī-iōng tī kok-chè pí-sài, hiòng kok-chè siā-hōe soan-thoân chū-ngó͘ ê chú-tiuⁿ.

Tâi-oân to̍h sī Tâi-oân, m̄-sī Tiong-kok ê chi̍t-pō͘-hūn. 2014 nî ê Ji̍t-thâu-hoe Hak-ūn kah 2016 nî ê chóng-thóng soán-kí kiat-kó, lóng hiòng kok-chè hián-sī Tâi-oân kok-lāi Tâi-oân lâng ê kiông-lia̍t Tâi-oân ì-sek.

Iû-kî kīn-lâi tī Tâi-oân kí-hêng kok-chè pí-sài ê sî, hōe-tiûⁿ lāi lóng chhut-hiān “Tâi-oân to̍h sī Tâi-oân” ê pò͘-tiâu, chìn-hêng kī-choa̍t sú-iōng “Chinese Taipei” ê kong-bîn ūn-tōng.

Goán chàn-tông Tâi-oân lâng ê siaⁿ-im, kiōng-tông hiòng kok-chè siā-hōe thê-chhut “Tâi-oân to̍h sī Tâi-oân, m̄-sī Chinese Taipei” ê iau-kiû.

Siong-sìn chí-iàu ū jú chē ê sè-kài iú-jîn kah goán khiā chò-hóe lâi cheng-chhú kok-chè siā-hōe ê jīn-tông, chiū ū kā “Chinese Taipei” kái-piàn chiâⁿ-chò Tâi-oân ê le̍k-liōng.

Chòe-āu, khiā tī goán Ji̍t-pún lâng hoat-khí chit-ê chhiam-sú oa̍h-tāng ê li̍p-tiûⁿ, khún-chhiat kî-thāi tī 2020 nî ê Tang-kiaⁿ Ò-ūn ê sî, Tâi-oân tāi-piáu ē-tàng í Tâi-oân ê miâ chham-ú sēng-hōe.

Chit-ê chhiam-sú oa̍h-tāng sī iû phō-tio̍h kāng-khoán bo̍k-phiau ê Ji̍t-pún kok-lāi Ji̍t-pún lâng kah Tâi-oân lâng kiōng-tông hoat-khí ê. Goán kî-thāi sè-kài kok kok lóng ē-tàng sêng-li̍p chi-chhî “Tâi-oân to̍h sī Tâi-oân” ê thoân-thé.

Chham-ú chit-ê oa̍h-tāng ê hong-hoat m̄-nā sī sú-miâ jî-í, hi-bāng ē-tàng ū koh khah chē ê kok-chè iú-jîn tī chun-tiōng kò-jîn ê su-sióng kah chū-iû piáu-hiān ê chiân-tê hā, kiōng-tông í kok chū ê hong-hoat lâi chìn-hêng hô-pêng ê ūn-tōng.


漢羅

提出對象: IOC國際奧林匹克委員會

主旨:要求稱呼台灣卻m̄是 “Chinese Taipei”(中華台北)!

以奧運會為首ê國際比賽總kā「台灣」稱呼做 “Chinese Taipei”。
“Chinese Taipei”chit-ê名稱是因為中國政府硬講「台灣是中國ê一部分」ê政治壓力下所產生ê。中國政府kā政治問題利用tī國際比賽,向國際社會宣傳自我ê主張。

台灣to̍h是台灣,m̄是中國ê一部分。2014年ê日頭花學運kah 2016年ê總統選舉結果,lóng向國際顯示台灣國内台灣人ê強烈台灣意識。

尤其近來tī台灣舉行國際比賽ê時,會場内lóng出現「台灣to̍h是台灣」ê布條,進行拒絶使用 “Chinese Taipei”ê公民運動。

阮贊同台灣人ê聲音,共同向國際社會提出「台灣to̍h是台灣,m̄是 Chinese Taipei」ê要求。

相信只要有jú chē ê世界友人kah阮khiā做伙來爭取國際社會ê認同,就有kā “Chinese Taipei”改變成做台灣ê力量。

最後,khiā tī阮日本人發起chit-ê簽署活動ê立場,懇切地期待tī 2020年ê東京奧運ê時,台灣代表ē-tàng以台灣ê名參與盛會。

Chit-ê簽署活動是由懷抱仝款目標ê日本國内日本人kah台灣人共同發起ê。阮期待世界各國lóng ē-tàng成立支持「台灣to̍h是台灣」ê團體。

參與chit-ê活動ê方法m̄-nā是署名而已,希望ē-tàng有koh khah chē ê國際友人tī尊重個人ê思想kah自由表現ê前提下,共同以各自ê方法來進行和平ê運動。


Taiwan 2020 Tokyo
http://taiwan2020tokyo.org

change.org
https://www.change.org/p/%E3%83%81%E3%83%A3%E3%82%A4%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%8F%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E3%81%A8%E5%91%BC%E3%81%B6%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E6%B1%82%E3%82%81%E3%81%BE%E3%81%99?lang=en-US


Pe̍h-ōe-jī 漢羅
Chú-chí: Iau-kiû chheng-ho͘ Tâi-oân khiok m̄-sī “Chinese Taipei”( Tiong-hôa Tāi-pak )!
https://taiwan2020tokyo.org/2017/01/20/917/

日本語
【署名はじめました】チャイニーズタイペイではなく台湾と呼ぶことを求めます! : change.org
https://taiwan2020tokyo.org/2016/02/06/252/

中文
要求稱呼台灣而不是 “Chinese Taipei”(中華台北)! : change.org
https://taiwan2020tokyo.org/2016/02/11/317/

English
We require to call Taiwan rather than Chinese Taipei! : change.org
https://taiwan2020tokyo.org/2016/02/09/302/